Teamontwikkeling in het onderwijs

De betreffende opdrachtgever hanteert een meetlijst voor de teamontwikkeling. Vanuit deze meetlijst worden teamontwikkelplannen opgesteld en uitgevoerd. Het team had geen zicht op de mate van teamontwikkeling. Uit het teamontwikkelplan bleek dat zij de wens hadden om te groeien naar de volgende fase.

Om inzicht te verkrijgen waar het team op dat moment stond, is een ontwikkelscan afgenomen. Vanuit de resultaten van deze scan zijn bouwstenen gelegd ten behoeve van de teamontwikkeling.

De nulmeting (een online tool) ging in op een drietal aspecten:

  • Teamvolwassenheid: mate van doelgericht werken binnen het team;
  • Teamtevredenheid: de tevredenheid over het werken en;
  • Teamloyaliteit: mate van loyaliteit van de teamleden aan elkaar, de organisatie en de andere stakeholders.

“Als onderdeel van het groepsproces zijn ook individuele gesprekken georganiseerd.”

 

Een aantal teamvergaderingen is door ECM dialoog bijgewoond. Zo kon een indruk worden verkregen van de mate van teamvolwassenheid. Aan de hand van de resultaten, het beoogde doel en de eigen ervaringen zijn praktische handreikingen gegeven, om het doel duurzaam te verwezenlijken.

Als onderdeel van het groepsproces zijn ook individuele gesprekken georganiseerd. Deze individuele coaching stond in dienst van het teamontwikkelproces. De volgende fasen werden verrijkt door de vrijgekomen authentieke informatie. Zo leerde het team elkaar (nog) beter kennen. Ook werd een netwerk van verbindingen duidelijk, gebaseerd op de gelijkenissen en verschillen, in het team.

Toen eenmaal het team op weg was, en de gedeelde interesse in de gesprekken duidelijk was, werd elk teamlid om beurt de tijd gegeven. Zo kon het teamlid zijn verhouding met het onderwerp delen met het eigen team.

Met deze teamcoaching is de ontstane behoefte aan begeleiding over de aspecten communicatie, vertrouwen, werkdruk en samenwerking vervult.

< Terug